بهرام فرهادی نیا اولین دکترای ریاضی (استادتمام) تربت جام


I think therefore I am
می اندیشم، پس هستم
 • معرفی
  Introduction
 • سوابق آموزشی
  Qualification
 • سوابق پژوهشی
  Research Activities
 • سوابق مدیریتی
  Executive porofile
 • افتخارات
  Honors
 • دانشجویان ارشد
  Research studens

اینجانب بهرام فرهادی نیا در مهرماه 1357 در شهرستان تربت جام در خانواده ای فرهنگی متولد شدم. دوران تحصیلات راهنمایی و دبیرستانم متقارن بود با تاسیس راهنمایی و دبیرستان نمونه دولتی که با عنایت الهی و پشتکار، از دانش آموزان اولین دوره مدارس مذکور و جزوه ممتازین بودم. دوران دانش آموزی ام همراه با کارگری در مزارع کشاورزی شهرستان سپری گشت که همواره مایه مباهاتم بوده است و هرگز تن به سایه آسایش نسپرده ام. از آنجایی که هدفم را بر نهایت تحصیل بنانهاده بودم به مدد الهی و حمایت عاطفی خانواده پدری ام مراحل مختلف تحصیلات تکمیلی را بدون وقفه تا مقطع دکتری طی نمودم. سپس به مدت سه سال در دانشگاه محقق اردبیل به عنوان عضو هیات علمی خدمت کردم. اکنون نیز در دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان به عنوان استاد تمام در کنار همسرم سعیده درستکار احمدی دبیر آموزش و پرورش و فرزندم بابک، بستر خدمت در دانشگاهی نزدیکتر به سرزمین مادری ام مهیا شده است که به سبب این لطف سپاسگزار خداوندگارم هستم.

Surname: Bahram
Forename: Farhadinia
Work Address: Department of Mathematics, Quchan University of Advanced Technologies, IRAN.
E-mail: bahramfarhadinia@yahoo.com
Date of Birth: -Sep-
Citizen ship: Iranian
Place of Birth: Torbat-Jam
Marital Status: Married (and has a son)
Language: Farsi, English (acceptable level of understanding, speaking and writing in English)

دوره ي تخصصي (فرصت مطالعاتی) دانشگاه کرتین استرالیا (پرث) 1/2/1386 لغایت 1/9/1386
دوره ي دكتري ریاضی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد 1/7/1382 لغایت 1/11/1386
دوره ي كارشناسي ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد 1/7/1380 لغایت 1/7/1382 (فارغ التحصیل رتبه اول)
دوره ي كارشناسي ریاضی کاربردی دانشگاه سیستان و بلوچستان 1/11/1375 لغایت 1/11/1379 (فارغ التحصیل رتبه اول)

B. Sc.: In Applied Mathematics, February , Sistan and Baluchestan University, Iran.
M. Sc.: In Applied Mathematics, (Control Optimization), September , Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
Dissertation: Optimal control theory applied to immunotherapy of tumor. Supervisor: Professor A. Vahidian Kamyad
Ph. D.: In Applied Mathematics, (Optimal Control and Shape Optimization), January , Ferdowsi University of Mashhad, Iran. Thesis: Optimal shape design of viscous and compressible flow in view of measure theory. Supervisor: Professor M. H. Farahi, Advisor: Professor A. Vahidian Kamyad
Sabbatical Time (Australia): In Applied Mathematics, (Optimal Control Theory), Jun-December , Curtin University, Perth. Major Field: Solving Optimal Control Problems Using CEPT Method. Supervisor: Professor K. L. Teo (Head of Department). Advisor: Dr. R. Loxton

معاونت اداری مالی دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان 1389 لغایت 1390
عضو شورای آموزشی دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان 1389 لغایت 1390
عضو شورای پژوهشی دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان 1389 لغایت 1392
عضو شورای فرهنگی دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان 1389 لغایت 1390

Vice President for Administrative and Finance Affairs, QUAT.
Member of Educational Council, QUAT.
Member of Research Council, QUAT.
Member of Cultural and Extracurricular Activities Council, QUAT.

اولین دکتری ریاضی در شهرستان تربت جام
اولین استاد تمام دانشگاه فناوری های نوین قوچان
فارغ التحصیلی با رتبه اول دوره کارشناسی
فارغ التحصیلی با رتبه اول دوره کارشناسی ارشد
پژوهشگر برتر دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان 1389 لغایت 1393 (برای چهار سال متوالی)

Frist matematical PHD in torbat-e-jam
Distinguished Researcher Award (QUAT ).
Distinguished Researcher Award (QUAT ).
B. Sc. Graduated with Honors(Ranked Number One).
M. Sc. Graduated with Honors(Ranked Number One).

10- رضا لعل دشتی، اندازه های آنتروپی برای مجموعه های فازی مردد، مجموعه های فازی مردد بازه ای مقدار و مجموعه های فازی مردد دوگان، 1393 دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان
11- مریم جنتی محب سراج، برخی از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره بر اساس مجموعه های فازی شهودی و مجموعه های فازی شهودی بازه ای مقدار، 1393 دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان
1- لیدا اصغر پور، حل دسته ای از مسایل برنامه ریزی خطی فازی به روش های جبری و هندسی1388 دانشگاه محقق اردبیلی
2- سید حسن عزیزی چپرپردی ، روش تکراری فوق تخفیف شتاب داده شده برای مساله ی کمترین مربعات با رتبه ی ناقص1389 دانشگاه محقق اردبیلی
3- یوسف عبدالعلی زاده ، روش تکراری فوق تخفیف شتاب داده شده پیش شرط سازی شده برای M-ماتریس ها 1389 دانشگاه محقق اردبیلی
4- نسیم کیانپور ، قضایای منیمم سازی و قضایای نقطه ثابت در فضاهای مولد خانواده ی شبه متریک 1389 دانشگاه محقق اردبیلی
5- نبی همتی، بررسی اندازه های شباهت برای مجموعه های فازی مردد، مجموعه های فازی مردد بازه ای مقدار و مجموعه های فازی مردد دوگان، 1393 دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان.
6- نرجس حکمت، بررسی اندازه های فاصله و اندازه های شباهت برای مجموعه های فازی نوع دوم 1393 دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان.
7- شکیب برات زاده، بررسی اندازه های شباهت برای اعداد فازی، اعداد فازی بازه ای مقدار و مجموعه های فازی شهودی، 1393 دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان.
8- علی کلیدری، بررسی اندازه های فاصله برای مجموعه های فازی مردد، مجموعه های فازی مردد بازه ای مقدار و مجموعه های فازی مردد دوگان، 1393 دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان.
9- جمالی، بررسی اندازه های فاصله و شباهت برای مجموعه های فازی 1393 دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچانطیبه جمالی، بررسی اندازه های فاصله برای مجموعه های فازی و مجموعه های فازی شهودی بازه ای مقدار، 1
12-مهدی ملکشی، اندازه های آنتروپی برای مجموعه های فازی، مجموعه های فازی شهودی و مجموعه های فازی شهودی بازه ای مقدار، 1393 دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان
13- سحر نیک اندیش، بررسی برخی از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره بر اساس مجموعه های فازی مردد و مجموعه های فازی مردد بازه ای مقدار، 1393 دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان
14- اسمائ اسماعیلی، بررسی برخی از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره بر اساس مجموعه های فازی نوع دو، 1393 دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان

10. R. Laledashti "On the entropy measures for HFSs, IVHFSs and DHFSs ", Quchan University of Advanced Technology, Iran, 2015.
11. M. JanatiMohebe seraj "MCDM methods on FSs, IFSs and IVIFSs ", Quchan University of Advanced Technology, Iran, 2015.
1. L. Asgharpur Klorazi, "Solving a Class of Fuzzy Linear Programming Problems by Algebric and Geometric Approach", University of Mohaghegh Ardabili, Iran, 2009.
2. S. H. Azizi Chapardi, "Accelerated Overrelaxation Iterative Method for Rank Deficient Least Squares Problems", University of Mohaghegh Ardabili, Iran, 2010.
3. Y. Abdolalizadeh, "Preconditioned Accelerated Overelaxation Iterative Methods for M-matrices", University of Mohaghegh Ardabili, Iran, 2010.
4. N. Kiyanpour, "Minimization Theorems and Fixed Point Theorems in Generating Spaces of Quasi-metric Family", University of Mohaghegh Ardabili, Iran, 2011.
5. N. Hemati "A study on similarity measures for HFSs and DHFSs ", Quchan University of Advanced Technology, Iran,2014.
6. N. Hekmat "A study on similarity and distance measures for T2FSs ", Quchan University of Advanced Technology, Iran,2014.
7. Sh. Baratzadeh "A study on similarity measures for FNs, IVFNs and IFSs ", Quchan University of Advanced Technology, Iran, 2014.
8. A. Kelidari "A study on distance measures for HFSs and DHFSs ", Quchan University of Advanced Technology, Iran, 2014.
9. T. Jamali "A study on distance measures for FSs and IVIFSs ", Quchan University of Advanced Technology, Iran, 2014.
12. M. Malkeshi "On the entropy measures on FSs, IFSs and IVIFSs ", Quchan University of Advanced Technology, Iran, 2015.
13. S. Nikandish "MCDM methods on HFSs, IVHFSs and DHFSs", Quchan University of Advanced Technology, Iran, 2015.
14. S. Esmaili "MCDM methods on T2FSs ", Quchan University of Advanced Technology, Iran, 2015.

پژوهشگر برتر دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان 1389 لغایت 1393 (برای چهار سال متوالی)
انتشار بیش از 26 مقاله علمی (شامل 20 مقاله ISI) در نشریات معتبر بین المللی و خارجی
استاد راهنمای 14 پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
انجام 5 طرح پژوهشی
داوری برای بیش از 10 نشریه معتبر بین المللی و خارجی
داوری و مشاوره 11پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
نماینده انجمن سیستم های فازی ایران

Distinguished Researcher Award (QUAT ).
Distinguished Researcher Award (QUAT ).
Editorial Board Member
Radical Research and Development Foundation
Invited Reviewer for the International Journals
Soft Computing
Applied Mathematical Modelling
International Journal of Computer Mathematics
Knowledge Based Systems
Optimal Control, Applications and Methods
Information Sciences
Journal of Intelligent and Fuzzy Systems
Iranian Journal of Fuzzy Systems
Transactions on Fuzzy Systems
Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics
Pattern Recognition Letters

لینک مقاله

30

این مقاله در زمینه:
اندازه های آنتروپی و آنتروپی متقاطع برای عبارات زبانی فازی مردد در مسایل تصمیم گیری چند معیاره
لینک مقاله

29

این مقاله در زمینه:
مرتب سازس روش های تصمیم گیری مبتنی بر خروجی آنها به کمک اندازه فاصله بردار اولویت تردید فازی
لینک مقاله

28

این مقاله در زمینه:
بکارگیری اطلاعات فازی مردد وزن دار مرتب شده در مسایل تصمیم سازی چند معیاره با عبارات زبانی احتمالی
لینک مقاله

27

این مقاله در زمینه:
اندازه های آنتروپی برای مجموعه های عبارات زبانی فازی مردد
لینک مقاله

26

این مقاله در زمینه:
یک مدل تصمیم سازی چند معیاره باوزن های آنتروپی در محیط فازی مردد تبدیل یافته بازه ای
لینک مقاله

25

این مقاله در زمینه:
روشهای مبتنی بر فاصله و تجمیع برای مسایل تصمیم سازی فازی مردد
لینک مقاله

24

این مقاله در زمینه:
تعیین اندازه های آنتروپی برای مدل های زبانی که مبتنی بر ترتیب است
لینک مقاله

23

این مقاله در زمینه:
مسایل تصمیم گیری چند معیاره در محیط مجموعه های کلامی فازی مردد
لینک مقاله

22

این مقاله در زمینه:
این مقاله توسط سرآمدان بین المللی نظریه مجموعه های فازی مردد نوشته شده است که البته از افتخارات وصف ناپذیر بنده است که سهمی در نگارش آن داشته ام.
لینک مقاله

21

این مقاله در زمینه:
رتبه بندی مجموعه های فازی مردد به روش قاعده الفبایی
لینک مقاله

20

این مقاله در زمینه:
بررسی عملگرهای تفاضل و تقسیم برای مجموعه های فازی مردد
لینک مقاله

19

این مقاله در زمینه:
روش حل مسایل تصمیم گیری چند گزینه ای فازی در محیط داده های مبهم
لینک مقاله

18

این مقاله در زمینه:
یک سری از توابع امتیاز برای مجموعه های فازی مردد
لینک مقاله

17

این مقاله در زمینه:
اندازه همبستگی برای مجموعه های فازی مردد دوگان
لینک مقاله

16

این مقاله در زمینه:
اندازه های فاصله و شباهت برای مجموعه های فازی مردد مرتبه بالاتر
لینک مقاله

15

این مقاله در زمینه:
اصل مینیمم پونترایاگین برای مسایل کنترل بهینه فازی
لینک مقاله

14

این مقاله در زمینه:
تحلیل حسایت در مسایل برنامه ریزی خطی فازی
لینک مقاله

13

این مقاله در زمینه:
یک روش حل مسایل تصمیم گیری چند گزینه ای فازی شهودی بازه ای مقدار
لینک مقاله

12

این مقاله در زمینه:
روشی ابتکاری برای رتبه بندی مقادیر فازی مردد
لینک مقاله

11

این مقاله در زمینه:
یک اندازه شباهت کارا برای مجموعه های شهودی فازی
لینک مقاله

10

این مقاله در زمینه:
اندازه های اطلاعاتی برای مجموعه های فازی مردد و مردد بازه ای مقدار
لینک مقاله

9

این مقاله در زمینه:
توسیع نظری آنتروپی برای مجموعه های فازی بازه ای مقدار
لینک مقاله

8

این مقاله در زمینه:
توسیع اندازه های شباهت جدید برای اعداد فازی شهودی تعمیم یافته
لینک مقاله

7

این مقاله در زمینه:
قضایای دوگانی ضعیف و قوی برای مسایل بهینه سازی مخروطی فازی
لینک مقاله

6

این مقاله در زمینه:
شرایط لازم بهینگی برای مسایل تغییراتی فازی
لینک مقاله

5

این مقاله در زمینه:
طراحی ساختار دو وجهی فیبری با توزیع جهت یافته در دهانه خروجی